غذاهای تنظیم کننده سوخت و ساز بدن

اشاره : بدن از کربوهیدرات ها ، پروتئین ها و چربی های موجود در رژیم غذایی انرژی تولید میکند . به مراحلی که بدن برای  استفاده از غذا جهت تولید

1 68 69 70