منوی - نرمال 97/2

1 مشخصات مشتری
2 هفته اول
3 هفته دوم
4 هفته سوم
5 هفته چهارم

  •   مشتری گرامی:
      توجه داشته باشید که در چیدمان غذاها موارد زیر رعایت شده است:
        1- استفاده از همه گروه های غذایی در یک روز
        2- طبع سرد و گرم
        3- تنوع غذایی و عدم تکرار غذاها در چیدمان غذاها

مواد تشکیل دهنده غذاها