منوی - 96/7


 •   مشتری گرامی:
    توجه داشته باشید که در چیدمان غذاها موارد زیر رعایت شده است:
      1- استفاده از همه گروه های غذایی در یک روز
      2- طبع سرد و گرم
      3- تنوع غذایی و عدم تکرار غذاها در چیدمان غذاها

 • هفته اول - صبحانه های دلچسب

 • هفته اول - غذاهای خوشمزه

 • هفته دوم - صبحانه های دلچسب

 • هفته دوم - غذاهای خوشمزه

 • هفته سوم - صبحانه های دلچسب

 • هفته سوم - غذاهای خوشمزه

 • هفته چهارم - صبحانه های دلچسب

 • هفته چهارم - غذاهای خوشمزه

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.