عوامل چاقی : عوامی که در چاقی و اضافه وزن ما دخیل هستند در ادامه بیان می کنیم تا دلیل چاقی خود را شناخته و با آن مقابله کنیم، با رعایت نکاتی که در ادامه و مطالب بعدی با هم مرور می کنیم می توان از شر چاقی و اضافه وزن راحت شد .